ನಮಸ್ಕಾರ... ಬನ್ನಿ.. ಏನೋ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಭಾವಗೊಂಚಲಲ್ಲಿ ನೇತಾಡೋಣ....!

Tuesday, 19 June 2012

ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಕ್ಕಳು....


ಬರ್ರೆಂದು ಮನೆ ತಿರುಗುತ್ತಿತ್ತು
ಆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಚಿಟ್ಟೆ
ಬಡಿಯಲೆಂದೆ ಇರುವುದು ರೆಕ್ಕೆ
ಹಾರಾಡಲಿ ಅದರಾಸೆ ಅದಕ್ಕೆ

ಈ ಕಿವಿಗಿಳಿಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು
ಗಟ್ಟಿ ಚರ್ಮಪರದೆಯೊಂದ
ನಿರ್ಮಾಣ ದೋಷವಾಗಿದೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಕಿವಿಯದೋ ರೆಕ್ಕೆಯದೋ ದ್ವಂದ್ವ!

ಬಡಿದೋಡಿಸಲಮ್ಮ ಬಡಿಗೆ ತಂದಳು
ಮುಂದೆ ನಿಂತ
ಮಗನ ಮೊಗದಲೊಂದು
ಜೀವ ಇಣುಕುತ್ತಿತ್ತು
ತೂರಿದಳು ಬಡಿಗೆ ಮರುಗಿ ಚಿಟ್ಟೆಗೆ
ಢಣ ಢಣವೆಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಜೀವ ಬೇಗೆ!

ಗೋಡೆ ನಡುವೆ ಬಾಡಿ ಕುಳಿತ ಚಿಟ್ಟೆ
ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂಚಾಕಿದ ಹಲ್ಲಿ
ನುಂಗಲಂಗಲಾಚುವ ಚಣಕ್ಕೆ
ಹಲ್ಲಿ ಬಡಿಯಲಮ್ಮನ ಪೊರಕೆ

ಪೊರಕೆ ಬಡಿದರೊಂದು ಸಾವು
ಬಿಟ್ಟರೊಂದು ಸಾವು
ಅಮ್ಮ ನಕ್ಕಳು
ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ ನುಂಗಿತ್ತು
ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಕ್ಕಳು
ನಾವು ಲೋಕ ನಿಯಮ ಮಕ್ಕಳು!

1 comment: