ನಮಸ್ಕಾರ... ಬನ್ನಿ.. ಏನೋ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಭಾವಗೊಂಚಲಲ್ಲಿ ನೇತಾಡೋಣ....!

Saturday, 18 August 2012

ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೆ...!

ಜಗಮಳ್ಳಿ, ಕಳ್ಳಿ, ನಿನ್ನ ಮೈ ಕೈ ಬಿಳಿ
ದುಂಡಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ನುಣ್ಣಗೆ, ಹಾಲು
ಗೋಣಿಗೆ ನನ್ನ ತುಟಿಯೆಂಜಲು
ದಿನ ಸವಿದೆ ಮೃದು ಅಧರ ಕಮಾಲು

ಹೊರ ಚಾಚಿದಗ್ನಿ ಹೊಳೆವ ಸೌಷ್ಠವಾಂಗ
ಒಳ ಇಣುಕಿದರೆ ಬರೀ ಇದ್ದಲು ಬೂದಿ
ಹೊಗೆ ಗೂಡಿಗೆ ಗೂರಲು ಕೆಮ್ಮು
ಕೆಮ್ಮಿ ಕೆಮ್ಮಿದರೆದೆನೋವು ಏನೋ ವ್ಯಾಧಿ!

ಮೊದ ಮೊದಲು ಮುಟ್ಟಲು ಹೆದರಿದ್ದೆ
ಜಗ್ಗಿತ್ತು ಕುಗ್ಗಿತ್ತು ದೇಹ ನಡುಗಿ
ಈಗೀಗ ನೀ ಸುಟ್ಟರೂ ನಿನ್ನದೇ ನೆನಪು
ಚಟವೋ ಹಠವೋ ತೊಲಗೆ ಬೆಡಗಿ!

ಮಳೆ ರೈಲುಕಂಬಿ ಕೊಳೆ ಗೋಡೆಯ
ನಕ್ಕಪ್ಪನ ಫೋಟೋ ಅಣಕಿಸಿತ್ತು
ಮುಟ್ಟಿ ಮೈ ಮಾಟಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ
ತುಟಿ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಿತ್ತು!

ಚಂದ್ರಾಂಬರವಣಕಿಸಲು ನಕ್ಷತ್ರ ನೆನಹು
ಸುಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಮೂಲೆಗೆಸೆಯುತ್ತೇನೆ
ಧೂಮಪಾನ-ಮತ್ತು ನೀನು, ಇಬ್ಬರೂ
ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂಬುದನ್ನೇ ಮರೆಯುತ್ತೇನೆ!

No comments:

Post a Comment