ನಮಸ್ಕಾರ... ಬನ್ನಿ.. ಏನೋ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಭಾವಗೊಂಚಲಲ್ಲಿ ನೇತಾಡೋಣ....!

Monday, 26 September 2011

ಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿ...

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ
ಸಾಗರವೇ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿತು
ಎಂತು ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿ
ನಿನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ
ಭೂಮಾತೆ ಮಲಗಿದ್ದಳು
ಎಂತು ಮಮತೆಯ ಸಿರಿ

ನಾ ನಡೆದಾಗ ನೆರಳಾದೆ
ಕೊರಳಾದೆ, ಮರುಳಾದೆ
ಒಳಗಣ್ಣು ತೆರೆದಾಗ
ನೀ ಬಂದೆ ತಾಯಾದೆ
ಗೆರೆಬಿಚ್ಚಿ ನವಿಲಾದೆ
ಚಿತ್ತಾರ ತುಂಬಿ ಬಣ್ಣವಾದೆ
ಕೆರೆಯಾದೆ, ತೊರೆಯಾದೆ
ವಿಧ ವಿಧವು ನೀನಾದೆ

ಮರೆತಾಗ ನೆನಪಾದೆ
ನೆನೆದಾಗ ನೀರಾದೆ
ನೀರಾಗಿ ಭೋರ್ಗರೆದೆ
ಭೋರ್ಗರೆದು ಒಳ ಹರಿದೆ
ಒಳಗನಸು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿ
ಮಳೆಯಾಗಿ ನಾ ನೆನೆದೆ
ಮಳೆ ಭೂಮಿ ತೊಳೆದು
ಇಳೆಯ ಹಸಿರು ನೀನಾದೆ
ಹಸಿರಾಗಿ ಉಸಿರಾದೆ
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಾ ಇಣುಕಿ
ಜಗಸುಖದ ಕೈ ಹಿಡಿದೆ

No comments:

Post a Comment