ನಮಸ್ಕಾರ... ಬನ್ನಿ.. ಏನೋ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಭಾವಗೊಂಚಲಲ್ಲಿ ನೇತಾಡೋಣ....!

Friday, 30 September 2011

ಹಾದರಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು...

ಹಾದರಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವೊಂದು
ಕೊಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು
ಅದರೆದೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ
ಎಂಬ ಹೆಸರಿತ್ತು...!!!

ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ಮಗು
ಮೆಟ್ಟಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ
ಕೇರಿ ಕೇರಿ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ
ಕುಲಗೆಡಿಸಿತ್ತು ಬೀದಿ ಪರಿಮಳವ
ಹಂಚಿ ಹಬ್ಬಿಸಿ ಹಾದರವ..!!!

No comments:

Post a Comment