ನಮಸ್ಕಾರ... ಬನ್ನಿ.. ಏನೋ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಭಾವಗೊಂಚಲಲ್ಲಿ ನೇತಾಡೋಣ....!

Monday, 26 September 2011

ನಗು ಅಳುವಿನ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ...

ಅಳುವ ಮುಚ್ಚಲು
ಕೆಲವರು ನಗುತ್ತಾರೆ
ಆದರೂ ಕಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆ
ತಡೆಯದು ಅಶ್ರುಧಾರೆ
ಕಣ್ಣೀರಿನೊಡಗೂಡಿದ ಆ
ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಇಣುಕುತ್ತದೆ.

ಅಳು ಬರದಿದ್ದರು
ಕೆಲವರು ಅಳುತ್ತಾರೆ
ಆದರು ಅಳಲು ಬರದೆ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಲುತ್ತಾರೆ
ಆ ಅಳುವಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆ
ಲಾಭ ಎದ್ದು ಇಣುಕುತ್ತದೆ

ಕೆಲವರು ನಗಲಾಗದೆ
ಅಳಲಾಗದೆ ತೊಳಲಾಡುತ್ತಾರೆ
ನಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೊ ತುಂಬಿ
ಕೂಡಲೆ ಅಳು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ
ಕಣ್ಣು ತೂಕದ ಆ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ
ಅವರ ಮಂಕುತನ ಇಣುಕುತ್ತದೆ

ಕೆಲವರು ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯ
ವ್ಯರ್ಥ ಲಾಲಸೆಯಲಿ ಮಿಂದು
ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಅಳುವನ್ನು ಕಂಡಿರದಿರುತ್ತಾರೆ
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಡುವ ಕಿಚ್ಚು ತುಂಬಿದಾಗ
ತಾಳಲಾಗದೆ ಸಾವಿನ ಸಂಚು ಇಣುಕುತ್ತದೆ
ಅತ್ತವನಿಗಲ್ಲವೆ ನಗುವಿನ ರುಚಿ

No comments:

Post a Comment