ನಮಸ್ಕಾರ... ಬನ್ನಿ.. ಏನೋ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಭಾವಗೊಂಚಲಲ್ಲಿ ನೇತಾಡೋಣ....!

Monday, 26 September 2011

ದೇವರು

ನಮ್ಮ
ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ
ನೂರಾರು
ನಲ್ಲಿಗಳು
ನೀರು
ಬಂದದ್ದು
ಮಾತ್ರ
ಒಂದೇ
ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿಂದ
ಮನೆಯ
ಮೇಲಿತ್ತು

No comments:

Post a Comment