ನಮಸ್ಕಾರ... ಬನ್ನಿ.. ಏನೋ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೋಚಿದ್ದು ಗೀಚಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಭಾವಗೊಂಚಲಲ್ಲಿ ನೇತಾಡೋಣ....!

Friday, 30 September 2011

ಸಂತಸದ ಹಾದಿ...

ಎಮ್ಮೆಗೂ ಗೊತ್ತು
ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯ
ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ
ಅದು ಕೆರೆ ಸುತ್ತಿ
ದಡ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ
ನೀರಿಗೆ ಇಳುಗಿ
ಹಾಗೆ ನಡೆದುಬಿಡುತ್ತದೆ

ಇರುವೆಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತು
ಜೀವನದ ಶಿಸ್ತು
ಅವು ಅಡ್ಡ ದಿಡ್ಡಿ
ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಓಡುವುದಿಲ್ಲ
ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು
ನಡೆವವು ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದು

ಜಿಂಕೆಗೂ ಗೊತ್ತು
ಬಳುಕುವ ವಯ್ಯಾರ
ಬಳುಕಿ ನಡೆದು
ಒಮ್ಮೆ ಹಾರಿದರೆ
ನೋಡಲೆಂತು ಚಂದ

ಆನೆಗೂ ಗೊತ್ತು
ನಡೆವ ಗಾಂಭೀರ್ಯ
ತೂಗಿ ನಡೆದರೆ
ಅನುಸರಿಸುವ ಆಸೆ
ನಾಚಿಕೆಯ ವರಸೆ

ಓದದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು
ಖುಷಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿವೆ
ತಮ್ಮದೇ ಜೀವನ
ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಎಲ್ಲೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು
ಸಂತಸ ಅಳಿದುಕೊಂಡು
ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊರಗಿದೆ ಮನ

No comments:

Post a Comment